We gaan naar een toegankelijkere samenleving

Een historisch besluit van de Tweede Kamer! Door in te stemmen met het VN-verdrag zal de samenleving toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om goed toegankelijke en begrijpelijke informatie en een respectvolle behandeling. Gemeenten moeten een integraal plan maken voor het hele sociale domein. Het Zelfregiecentrum is zeer verheugd over deze ontwikkeling.

“Nederland is een stap dichter bij een ‘inclusieve’ samenleving”, meent Jos Kersten, coördinator van het Zelfregiecentrum. “Dat is een samenleving, waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking op eenzelfde manier kunnen meedoen als mensen zonder handicap. Zo moet de gemeente gaan aangeven hoe het verdrag wordt uitgewerkt in de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Uiteraard willen wij daar graag over meedenken.”

Marcel Giebels, projectleider toegankelijkheid van de Werkgroep Integratie Gehandicapten, ziet Nederland de komende jaren fysiek toegankelijker worden. “Volgens de Tweede Kamer moet een toegankelijker Nederland geen service zijn, maar een vanzelfsprekendheid. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt het VN-verdrag in werking”. Hij waarschuwt wel voor al te veel optimisme. “Een volledig ‘inclusieve’ samenleving is er niet zomaar. Het zal een mentaliteitsverandering vergen bij ondernemers en overheden. Maar dat het VN-verdrag een goede basis is voor een betere, toegankelijke toekomst, daar kan niemand om heen. Tot die tijd blijven wij ons gewoon inzetten voor verbeteringen. Daarvoor kunnen we de signalen van mensen die belemmeringen tegenkomen goed gebruiken! Deze kunnen worden gemeld via de mail (marcel@wig.nl).”

Wij blijven de lezers van deze website op de hoogte houden van nieuws over het VN-verdrag.

-A A +A