Meer inclusie, minder exclusie

Zowel op gemeentelijk als landelijk niveau doet de overheid er alles aan om mensen met een beperking mee te laten doen. Mee te laten doen in de wijk, in een baan - kortom, in alle lagen van de maatschappij. Inclusie wordt het genoemd, dat wil zeggen, opgenomen zijn in de samenleving. En niet vanaf de zijlijn toekijken.

Zelfregie & samenredzaamheid

De gemeente probeert dit te bereiken met een nieuw WMO-beleid. Zelfregie en samenredzaamheid zijn hierbij sleutelwoorden. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten eerst proberen om dit zelf te organiseren. Bijvoorbeeld met hulp van vrienden, buren of familie. Pas als dit niet lukt, kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Vanzelfsprekend blijft hulp altijd beschikbaar voor de meest schrijnende gevallen.

Landelijke ontwikkelingen

Ook op landelijk niveau komt inclusie steeds meer centraal te staan. Hier werd al een begin mee gemaakt door het kabinet Rutte één. Dit kabinet had al plannen om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen. Dit moest gerealiseerd worden door de wet Werken naar Vermogen. Door het vallen van het kabinet ging deze wet uiteindelijk niet door.

Participatiewet

Maar het huidige kabinet pakt de draad weer op. En wel met de Participatiewet en het nieuwe sociaal akkoord. De Participatiewet is eigenlijk een vervolg op de wet Werken naar Vermogen. Meedoen aan de arbeidsmarkt staat hierin centraal, vandaar de naam Participatiewet. De regering heeft met werkgevers en werknemers afgesproken dat het bedrijfsleven de komende jaren aan 125.000 arbeidsbeperkten plek gaat bieden. Indien deze doelstelling niet gehaald wordt, zal er een quotum worden ingevoerd. Dit zou betekenen dat werkgevers worden gedwongen om minstens 5% van hun personeel te laten bestaan uit  arbeidsgehandicapten.

Kritiek

Kritiekpunten op het nieuwe voorgenomen beleid zijn de herkeuringen van alle Wajongeren en de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. De herkeuringen van de Wajongeren zal een kostbare operatie worden, terwijl het geld dat hiermee gemoeid is beter besteed zou kunnen worden aan reïntegratie en begeleiding naar werk. En de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen zullen misschien leiden tot een nieuwe stroom aan werklozen.

Nieuwe kansen

Al met al kun je zeggen dat de bedoelingen van de regering goed zijn, maar dat aan de uitwerking nog het een en ander schort. Hoe dan ook is het positief dat de overheid aan mensen met een beperking nieuwe kansen wil bieden.

Het Zelfregiecentrum Nijmegen zal de nieuwe ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

 

JS

-A A +A